ၶေႃႈမၼ်ႈၸႂ်လႄႈ ၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ်ႉ (Warranty & Service)

ၶေႃႈမၼ်ၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ လႅၵ်ႈလၢႆတၢင်ပၼ်ၶိုၼ်း

ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်သိုဝ်ႉတီႈ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈမၼ်း ၶေႃႈမၼ်ႈၸႂ် ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ် Suppliers ၶဝ်သေ ၶေႃႈမၼ်ႈၸႂ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ် ၶူဝ်းၶွင် ၸၸိူဝ်းမိၵ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီးလွင်ႈမၼ်ႈၸႂ် တဵမ်ထူၼ်ႈလီသေ သင်ဝႃႈ မၼ်းပႃးဝႆႉ ၶေႃႈမၼ်ႈ တႃႇၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်ပၼ်ၶိုၼ်းၼႆ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈမၼ်ႈမၼ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ် တဵမ်ထူၼ်ႈယူႇၶႃႈ။

ၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ မူၼ်ႉမႄးပၼ် လၢႆလၢႆ

ၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၶိူင်ႈၽႆးၽႃႉ ဢၼ်တမ်းၶၢႆတီႈ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉၼၼ်ႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် မၼ်းမီးဝႆႉ ၶေႃႈမၼ်ႈၸႂ် တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တီႈ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉၼႆတႄႉ တေၸၢင်ႈလႆႈ ၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ်ႉ ဢၼ်မူၼ်ႉမႄးပၼ် လၢႆလၢႆ ဢၼ်ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇပၼ် ၵႃႈမူၼ်ႉမႄးမၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

သူင်ႇပၼ်ၶူဝ်း၊ ဢဝ်ပၼ်ၶူဝ်း

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ပႃးၶေႃႈမၼ်ႈၸႂ် တီႈ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉဝႆႉၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ပႃးဝႆႉ မိၵ်ႈ “Free Return Delivery” ၼၼ်ႉၼႆ မၼ်းတေပဵၼ် မိၵ်ႈမၢႆမၼ်ႈၸႂ်တႃႇၶူဝ်းၶွင် လႄႈ ၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ်ႉ ဢၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေပၼ် လွင်ႈတၢင်း ၵတ်းယဵၼ်ၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်ၼႆ ၶႂ်းပၼ် တၢင်းႁူႉ ထိုင်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ပႃးမိၵ်ႈမၢႆၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢႃႇယု လွင်ႈမၼ်ႈၸႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်ၼႆ တွၼ်ႈတႃႇတေ လႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်ၼၼ်ႉ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉ တေမႃးဢဝ်ပၼ်လႄႈသင်၊ တေသူင်ႇပၼ်တီႈ ဢွင်ႈတီႈ မူၼ်ႉမႄးမၼ်းလႄႈသင်၊ ပေႃးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈမူတ်းယဝ်ႉၵ​ေႃႈ တေၶိုၼ်းသူင်ႇပၼ်ထိုင် ၵေႃႉသိုဝ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ လၢႆလၢႆ၊ တေဢမ်ႇ ဢဝ်ၵႃႈသူင်ႇမၼ်း သေဢိတ်းၶႃႈ။ လွင်ႈၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ၼႂ်းမိူင်း မျၢၼ်ႇမႃႇဝႃႈ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉ ၵေႃႉတႄႇ ပၼ် ၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ်ႉၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ