လၢႆးငၢၼ်း ဢၢၼ်းငိုၼ်း (Refund Policy)

ၶေႃႈမၼ်ႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်

ၼႂ်းၵႃႈၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၶၢႆတီႈၼႂ်း ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉၼႆႉ ၶူဝ်းမၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းမီးဝႆႉ လွင်ႈမၼ်ႈၸႂ် တီႈၼႂ်းၵႄႈ ႁူင်းၵၢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၶၢႆၶူဝ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း လႄႈ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈသႂ်ႇပႃး မိၵ်ႈမၢႆ “ၶေႃႈမၼ်ႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်” ဢၼ်ဝႃးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ဝႃႈပဵၼ် ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ပႃး မိၵ်ႈမၢႆၼၼ်ႉၸိုင် ၸၢင်ႈတမ်းၸႂ်တမ်းၶေႃးသေ သိုဝ်ႉဢဝ်လႆႈယူႇ။ သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်း လွင်ႈမၼ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ၵႂႃႇယူႇဢေႃႈ။

တေဢၢၼ်းငိုၼ်းပၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢဝ်းၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သင်ႇၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ပႃး မိၵ်ႈမၢႆမၼ်ႈၸႂ်တီႈ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉသေလႄႈ ၽွင်းယၢမ်း လႆႈႁပ်ႉႁၼ် ၶူဝ်းၶွင်သေ သင်ဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉ လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉၶႅမ်ႉမၼ်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ သင်၊ သီမၼ်း ၽိတ်းပိူင်ႈၵၼ်လႄႈသင်၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ် ၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉလႄႈသင်ၼႆ ၶိုၼ်းဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉ (ႁႂ်းမိူၼ်တင်း ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇသေ) သူင်ႇၶိုၼ်းပၼ် (ဢမ်ႇလူဝ်ႇပၼ်ၵႃႈသူင်ႇ) ၸူးတီႈ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉ လႆႈယူႇၶႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉ ၶိုၼ်းႁပ်ႉဢဝ်လႆႈ ၶူဝ်းဢၼ်သူင်ႇမႃးယဝ်ႉၼႆတႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈၸၢႆႇငိုၼ်းတႃႇၶူဝ်းၶွင် မိူဝ်ႈၽွင်းသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉ လႆႈၸၢႆႇမႃးၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ တေၶိုၼ်းဢၢၼ်းပၼ်ငိုၼ်းၶိုၼ်း တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယူႇၶႃႈ။

ၶိုၼ်းထုၵ်ႈဢဝ် ငိုၼ်းဢၢၼ်း

ပေႃးပဵၼ် ၵေႃႉလိူၵ်ႈသေၸႂ်ႉဝႆႉ လွၵ်းလၢႆးၸၢႆႇငိုၼ်း ဢၼ်ႁူမ်ႈပွင်းၵၼ်ဝႆႉတင်း ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉၼၼ်ႉၼႆတႄႉ တေလႆႈငိုၼ်းဢၢၼ်းၶိုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၵူၺ်း ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်းထုၵ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းတီႈ လွၵ်းလၢႆးၸၢႆႇငိုၼ်း ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉၼႆတႄႉ မႃးထုၵ်ႈဢဝ်တီႈ ဢွင်ႈလုမ်း ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈ ႁူင်းၵၢၼ် Za Information Technology ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈယူႇ။ မႃးထုၵ်ႈဢဝ် ဝၼ်းပိုတ်ႇလုမ်းလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၶိုၼ်ႈၵၢၼ်ၶႃႈ။