လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသုၼ်ႇတူဝ် လႄႈ ပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈ (Privacy & Security)

ထိင်းသိမ်း ႁႄႉၵင်ႈပၼ် ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်

တွၼ်ႈတႃႇတေၸႂ်ႉတိုဝ်း ZawGyi Mart ၼႆႉ လႆႈမီးလွင်ႈတမ်းဝၢင်း လၢႆးငၢၼ်း Policy ဝႆႉလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပၼ်မႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉ တေၵႅတ်ႇၶေ ႁႄႉၵင်ႈပၼ် ႁႂ်းမၼ်း ႁူမ်ႇလူမ်ႈလီလီၶႃႈဢေႃႈ။ ZawGyi Mart ႁဝ်းၶႃႈ ပၼ်ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ တေၵႅတ်ႇၶေႁႄႉၵင်ႈပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သုၼ်ႇတူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇၶႃႈ။ လုၵ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈသေၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပႂ်ႉမွင်း ၶေႃႈႁၼ်ထိုင် FeedBack ယူႇၶႃႈ။

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇႁူႉၸွမ်းဝႃႈ သူၸဝ်ႈၵေႃႈ ႁဵတ်း သၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်လၢႆးငၢၼ်း ႁူမ်ႇလူမ်ႈ Privacy Statement ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ဢိင်ၼိူဝ် လၢႆးငၢၼ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ဢၼ်လႆႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉသေလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေၵဵပ်းႁွမ် ၶေႃႈမုၼ်း၊ တေၸႂ်ႉၶေႃႈမုၼ်း၊ တေထူၵ်းၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.zawgyimart.com ၵႂႃႇဢေႃႈ။ ပိူင်လၢႆးငၢႆးဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေမီးလွင်ႈၵပ်းၵၢႆၵၼ်တင်း ၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီးတီႈ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။

ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ

ႁဝ်းၶႃႈ တေၸႂ်ႉ လွၵ်းလၢႆးၵူႈလၢႆးလၢႆးသေ တေဢၢၼ်း ၵဵပ်းႁွမ်တွဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်း ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼၼ်ႉၵႂႃႇ ယူႇၶႃႈ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈသင်ဝႆႉသေတႃႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႄဝႆႉ သေၵေႃႈ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ။ ပေႃးဝႃႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ မႃးၶဝ်ႈဢႅဝ်ႇတူၺ်းတီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈလႂ်၊ ပေႃးဝႃႈ တေတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ၸူးတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈလႂ်၊ ပေႃးဝႃႈ သင်ႇၶူဝ်းၶွင် သေဢၼ်ဢၼ်လႂ်၊ ပေႃးဝႃႈ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း သေဢၼ်ဢၼ်လႂ်၊ ပေႃးဝႃႈ ထႅမ်သႂ်ႇမႂ်တၢင်ႇသေဢၼ်ဢၼ်လႂ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တေဢၢၼ်ႈၶႂ်ႈၸႂ်ႉ ၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ်ႉ၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ ပိုၼ်ႉၵၢၼ် ဢၼ်ၵိုၵ်းဝႆႉတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ သေဢၼ်ဢၼ်ၼႆတႄႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပေႃးသၢႆငၢႆပၼ်လႄႈ လူဝ်ႇလႆႈ တွင်ႈထၢမ် ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸိုဝ်ႈ၊ ႁဵင်းလိၵ်ႈဢီးမေးလ်၊ မၢႆၾူင်း၊ ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၸၢႆႇငိုၼ်း၊ မၢႆၽၢင်တူဝ် ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေထၢမ်ၼႄႉၼွၼ်းၵႂႃႇဢေႃႈ။

ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇထႅမ်သႂ်ႇ ၶေႃႈမုၼ်းသင်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈမႃးၶဝ်ႈတူၺ်း ဢႅဝ်ႇတူၺ်းလႆႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းယူႇၶႃႈ။ လုၵ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈသေၵေႃႈ တေဢၢၼ်းၵဵပ်းႁွမ်တွမ် ၶေႃႈမုၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် ပႃးၸႂ်ပႃးၶေႃႈသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ထႅမ်ပၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။ လုၵ်ႉတီႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈတွပ်ႇထဵင်ၶိုၼ်း လွင်ႈထႅမ်ၶေႃႈမုၼ်းသေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တွပ်ႇထဵင်လွင်ႈထႅမ် ၶေႃႈမုၼ်းၼႆၵေႃႈ ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လိူင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်း တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ႁဵတ်းသင်ပၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ။

လုၵ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈသေ တေၵဵပ်းႁွမ်တွမ် ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိုဝ်ႈ Browser ဢၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸႂ်ႉသေ မႃးၶဝ်ႈဢႅဝ်ႇၼႃႈလိၵ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ၊ လွင်ႈဝႃႈပဵၼ် ၶွမ်းမဵဝ်းလႂ်၊ ပိူင်သၢင်ႈၶွမ်း ဢၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸႂ်ႉသေ မႃးၶဝ်ႈဢႅဝ်ႇတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈ၊ ဢၼ်ပဵၼ် ၵေႃႉၵမ်ႉထႅမ်ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉ ISP ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပၢႆႆးပႆႇၺႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေမီး လွင်ႈငၢႆႈငႅမ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတႃႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸႂ်ႉဝႆႉ Cookies ၶႃႈဢေႃႈ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် သွပ်ႉဝႄးလ် တူၺ်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉ တီႈၼႂ်းၶွမ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဝ်း ၶဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ မၼ်းတေဢဝ် ၵုတ်ႉၵီး သႂ်ႇသိမ်းဝႆႉပဵၼ် ၵၢၼ်မၢႆတွင်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်တင်ႇတႃႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၶေႃႈမုၼ်းသေ မၼ်းဢဝ်ဝႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉဢဝ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် ၸၢင်ႈလိူၵ်ႈဝႃႈ တေဢဝ် ၵုတ်ႉၵီးၼႄႇ ဢမ်ႇဢဝ်ၼႄၼႆသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ပၼ်ဝႆႉလႆႈယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈဢဝ်ၼႆၵေႃႈ တေၶႂ်ႈႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ် ၶၢဝ်းလႂ်ၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်း လႆႈယူႇဢေႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဵတ်းလွၵ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼၼ်တႄႉ ၵၢၼ်တီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈ မၢင်ၸိူဝ်း မၢင်ဢၼ် မၼ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈ ၸွမ်းၵူႈၶၢဝ်း။ (တူဝ်ယၢင်။ ။ ၸိူဝ်းလိူၵ်ႈဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတေၶႂ်ႈသိုဝ်ႉ)

လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၸႂ်ႉ

ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇၸႂ်ႉၸွမ်းၼင်ႇ လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ၼႄဝႆႉၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။

- တွၼ်ႈတႃႇ ယုၵ်ႉသုင် လွင်ႈၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ်ႉ

ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းတေၵႂႃႇပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်တႃႇ ၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ်ႉ လႄႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

- တွၼ်ႈတႃႇ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ႁႂ်းပဵၼ် ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ဢၼ်မႅၼ်ႈသၽႃႇဝႃႉမၼ်းလီၼၼ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃးလႆႈမႃးသေ ထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းဝႃႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း တီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်း လွင်ႈသင်၊ ႁဵတ်းႁိုဝ်ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃးတေပဵၼ် ဢၼ်ပွင်ႇၸႂ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။

- တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်း ၶႅမ်ႉမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ် ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ် ၽူႈမႃးႁွတ်ႈၽႅဝ်ဢႅဝ်ႇလေႇ တီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းပၼ်သေလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ်ႉႁဝ်း လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁဝ်း ၶႅမ်ႉမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။

- တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် လွင်ႈၸၢႆႇငိုၼ်း

တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈ တေပၼ်လႆႈၶေႃႈႁပ်ႉၸႂ်ႉ တႃႇၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်သင်မႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် ထႅမ်သႂ်ႇ မိူဝ်ႈတေသင်ႇၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶေႃႈမုၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လိူဝ်သေဝႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇ ၵူၼ်းၵမ်ႉထႅမ်တႃႇ ၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇ ဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတီႈလႂ်ႈသေဢိတ်း၊ တေဢမ်ႇပၼ်မၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈသေဢိတ်းၶႃႈ။

- တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်ၸႂ်ႉတီႈ ၵၢၼ်ယုၵ်ႉႁႅင်းၶၢႆ၊ ပၢင်ပွႆးၶေႉၶဵင်ႇ၊ တီႈၵဵပ်းတူၺ်းသဵၼ်ႈမၢႆ လႄႈ တီႈလွင်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်တႃႇ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ၊

တေဢဝ်ၸႂ်ႉတီႈဢၼ် လႆႈဢဝ်လွင်ႈမၼ်ႈၸႂ်ၵၼ်တင်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသေ ဢိင်ႈၼိူဝ် လွင်ႈဝႃႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် တေဢၢပ်ႈ ၶဝ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်သင်ၼႆသေ တေဢဝ်ၸႂ်ႉ တႃႇတေသူင်ႇပၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ။

- တေဢဝ်ၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတေသူင်ႇ ဢီးမေးလ်

ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ်ၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁဝ်းၶႃႈ တေသူင်ႇဢီးမေးလ် ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈလိၵ်ႈသင်ႇ ၶူဝ်းၶွင် ၼႆၶႃႈ။ တေဢဝ်ၸႂ်ႉပႃးတီႈ လွင်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် ထၢမ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း၊ လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်းၸၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် ဢဝ်ဝႆႉ တႃႇသူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၼႆတႄႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် လွင်ႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းႁူင်းၵၢၼ်၊ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်မႂ်ႇ၊ လွင်ႈၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မႂ်ႇ လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်သူင်ႇပၼ်ၸိူဝ်းၼႆၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇၶႂ်ႈႁပ်ႉဢဝ်ထႅင်ႈယဝ်ႉၼႆ တွၼ်ႈတႃႇတေမွတ်ႇပႅတ်ႈ လွင်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ သႂ်ႇဝႆႉပၼ် တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈ ဢီးမေးလ် ၵူႈၽိုၼ်ၽိုၼ်ယူႇၶႃႈ။

ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႅတ်ႇၶႄဝႆႉ?

ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ တီႈၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ၊ ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်၊ ၸိုဝ်ႈသဵင်၊ ၶေႃႈလပ်ႉပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ လွင်ႈၸၢႆႇငိုၼ်း ၸၵႂႃႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်း ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် သေၵေႃႉၵေႃႉ တေဢမ်ႇဢဝ်ၸႂ်ႉတႃႇတၢင်ႇလွင်ႈတၢင်ႇတၢင်းလႄႈသင်၊ ႁဵတ်းလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ သေၸိူဝ်းၸိူဝ်းလႄႈသင်၊ ဢဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၼႄၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႄႈသင်၊ ယႃႉလူႉလႅဝ်ပႅတ်ႈလႄႈသင်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၵဵပ်းႁွမ်တွဝႆႉ၊ သိမ်းဝႆႉ၊ ၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႆႉသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလၢႆး ဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလီသေ သိမ်းပၼ်ဝႆႉယူႇၶႃႈ။

လွင်ႈႁပ်ႉသူင်ႇ ၶေႃႈမုၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ၊ ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတင်း ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸႂ်ႉ ၶႅပ်းမႂ်တီႇၵျိတ်ႉတႄႇလ် သေ သူင်ႇၸွမ်းသၢႆတၢၢင်း SSL ဢၼ်မီးဝႆႉ လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၼၼ်ႉယူႇၶႃႈ။

လွင်ႈပိုၼ်ၽႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်

ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇဢဝ်သိုဝ်ႉၶၢႆ၊ ႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇဢဝ်ၸႂ်ႉ တႃႇၶၢတ်ႇၵိၼ်။ မဵဝ်းပဵၼ် ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ် ပိုၼ်ၽႄႈၸႂ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်လႄႈသင်၊ ၼႂ်းၵႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တမ်းၸႂ်ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၶဝ် ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ်ၸႂ်ႉတီႈ လွင်ႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး၊ လွင်ႈၵဵပ်းတူၺ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေဢဝ်ၵႂႃႇ ၵမ်ႉပၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းႁႅင်းမၢႆသၢမ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇႁႂ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်း ပေႃးတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ၊ တႃႇႁႂ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းပေႃးတေပၼ်လႆႈၼၼ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ်ၸႂ်ႉ တေဢမ်ႇဢၢၼ်းပၼ်မၼ်းပူၼ်ႉၶွပ်ႇ ၼင်ႇၵႃႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် ၶႂၢင်းပၼ် ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃး ဢဝ်ၸႂ်ႉ တိုဝ်းၼၼ်ႉၼႆၶႃႈ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းတေမီး လွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈမၵ်းၶၢၼ်းတီႈ မၼ်းသေ ၸႂ်ႉၵႂႃႇၵူၺ်းၶႃႈ။

ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်း လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိူင်လၢႆးငၢၼ်း

ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်းသၢႆငၢႆသေလႄႈ ၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄး ပိူင်လၢႆးငၢႆး ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ် မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ တေဢဝ် ဝၼ်းထီႉၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၼႄပၼ် တမ်ႈတီႈ ၽၢႆတႂ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉသေ တေသူင်ႇဢီးမေးလ်ပၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဝ်းၶဝ်ယူႇၶႃႈ။ ပေႃး ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဝ်းၶဝ် ၶဝ်လူတူၺ်းၼႆ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ လွင်ႈႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႅတ်ႇၶေဝႆႉ ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆၶႃႈ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိူင်လၢႆးငၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈ ၽွမ်ႉၸႂ်ဝႆႉယဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ မၢႆတွင်းဢဝ်ၸိူင်ႉ ၼၼ်ယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း

တွၼ်ႈတႃႇမၵ်းမၼ်ႈ ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းဢၼ်တၢင်ႇၶၢႆတီႈၼိူဝ် ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၶပ်းၶိုင်ဝႆႉပၼ် တွၼ်ႈတႃႇမၵ်းမၼ်ႈၸွမ်းၼိူဝ် ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ Level ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၽူႈၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၶဝ် တေၶႂ်ႈၶၢႆတေႃႇၸူး လွၵ်းၵၢတ်ႇလႂ်ၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈၶၢႆလႆႈ ဝႆးဝႆးယူႇယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇ လွၵ်ႈလၢႆး ၸၢႆႇငိုၼ်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်ဝႆႉတင်း Service Provider ဢၼ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႇ လီယဝ်ႉလႄႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶူဝ်း၊ ၵူၼ်းပၼ်ႁႅင်းၶဝ်လႆႈ လီလီငၢမ်းငၢမ်းယူႇၶႃႈ။

လွၵ်းလၢႆးၸၢႆႇငိုၼ်း ဢၼ်မီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလီ

တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လွၵ်းလၢႆးၸၢႆႇငိုၼ်း ဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလီ ၸွမ်းၼင်ၼႄဝႆႉ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။

  • (႑) လွၵ်းလၢႆးၸၢႆႇငိုၼ်းမူဝ်ႇပၢႆး 663 (မူဝ်ႇပၢႆးမၼ်းၼီး)
  • (႒) လွၵ်းလၢႆးၸၢႆႇငိုၼ်း 123 (ဝၼ်းသတွပ်ႉသႃးဝိတ်ႉ)
  • (႓) လွၵ်းလၢႆးၸၢႆႇငိုၼ်း ဢမ်ႇၽီႇယူႇ (ၶၢတ်ႉဢေႇထီႇဢႅမ်ႇ)
  • (႔) လွၵ်းလၢႆးၸၢႆႇငိုၼ်း မျၢၼ်ႇပေး (ထူင်ငိုၼ်းဢွၼ်ႇလၢႆး)
  • (႕) လွၵ်းလၢႆးၸၢႆႇငိုၼ်း ပေးပႄႇလ် (ထူင်ငိုၼ်းဢွၼ်ႇလၢႆး)
  • (႖) လွၵ်းလၢႆးၸၢႆႇငိုၼ်း ယေးငိုၼ်းၸီႇပီ (ယေးငိုၼ်းမူဝ်ႇပၢႆး)
  • ႁူင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းပၼ် ၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ်ႉ လွၵ်းလၢႆးၸၢႆႇငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ ယွၼ်ႉမၼ်းပဵၼ် ႁူင်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢဝ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မီးတူဝ်ထူပ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉလႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈ တမ်းၸႂ်တမ်းၶေႃး သေ သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်တီႈ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉလႆႈယူႇၶႃႈ။