ဢဝ်လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်

ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၶႂ်ႈသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉတီႈ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈ ပူၵ်းတင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသုၼ်ႇတူဝ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸၢင်ႈလဵပ်ႈ ႁဵတ်းတူၺ်း လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း E-Commerce Platform တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ။

တေႁဵတ်းႁိုဝ်သိုဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်? တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၶၢႆၶူဝ်းၶွင်? ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ မီး လွင်ႈတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလူၺ်ႈ ပိုၼ်ႉႁူႉၸိူင်ႉၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် လွင်ႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႄႈလိတ်ႈ ပိုၼ်ႉႁူႉ ဢွၼ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈ ၶတ်းၸႂ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပၼ် ဢၼ်ပဵၼ် ၶေႃႈယမ်ယမ် ၸိူဝ်းလီႁူႉ လီၵမ်ၼၼ်ႉယူႇၶႃႈ။

တေႁဵတ်းႁိုဝ် သိုဝ်ႉ (How to buy?)

ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်တမ်းၶၢႆဝႆႉတီႈ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉၼႆႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သိုဝ်ႉလႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ယူႇၶႃႈ။ လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် တီႈၼိူဝ်ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶပ်းၶိုင်ဝႆႉ ယႃႇပေႁႂ်ႈမၼ်း ပိူင်ႈပႅၵ်ႇႁႅင်းၵၼ်တင်း လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ် တင်းၼွၵ်ႈတေႉတေႉၼၼ်ႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၽူႈသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ သင်ဝႃႈ မၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း သၢႆၼႅင်ႈ ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉသေ တေသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်တမ်းၶၢႆတီႈ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉၼႆ မၼ်းတေလႆႈ တၢင်ႇမၢႆၽၢင် ႁဵတ်းဢၶွင်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉဢေႃႈ။ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် တၢင်ႇမၢႆၽၢင် တွၼ်ႈတႃႇတေပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ သပ်းလႅင်းဝႆႉပၼ်ယူႇၶႃႈ။ ပေႃးဝႃႈ ႁဵတ်းဢၶွင်ႉယဝ်ႉၼႆ ၸၢင်ႈသိုဝ်ႉလႆႈ ၶူဝ်းၶွင်ငၢႆႈငႅမ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸၼ်ႉၸိူဝ်းၼႄဝႆႉ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ။

(႑) သွၵ်ႈႁႃတူၺ်း ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈသိုဝ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

(႒) တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်သပ်းလႅင်းၼႄဝႆႉ လွင်ႈၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ် “Buy Now” လႄႈ “Add to Card” ၼဵၼ်သွင်ဢၼ်ဢေႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တိုၵ်ႉၶႂ်ႈလိူၵ်ႈ ၶူဝ်းၶွင် တၢင်ႇဢၼ်ထႅင်ႈ ၼႆ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ “Add to Card” သေ သိုပ်ႇလိူၵ်ႈ ၶူဝ်းၶွင် တၢင်ႇဢၼ်ၵေႃႈ လႆႈယူႇၶႃႈ။

(႓) သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိူၵ်ႈ ဢၼ်တွၼ်ႈတႃႇသိုဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ပဵင်းပေႃးၸႂ်ယဝ်ႉၼႆ သိုပ်ႇၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ၼဵၼ် “Buy Now” ၼႆသေ (တေၽႅဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈထႅင်ႈၼႃႈၼိုင်ႈ၊ ပဵၼႃႈလိၵ်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ၸၢႆႇငိုၼ်း) ၵႂႃႇထႅင်ႈၸၼ်ႉၼိုင်ႈၶႃႈလႄႈ။

(႔) ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေလႆႈထႅမ်သႂ်ႇပၼ် ႁဵင်းလိၵ်ႈ ၽူႈသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် “Billing Address” ၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တီႈဢၼ်တေလႆႈသူင်ႇၶူဝ်းၶွင် (သင်ၸိူဝ်ႉ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းႁပ်ႉ ၶူဝ်းၶွင် ဢွင်ႈတီႈယူႇ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆ) တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵင်းလိၵ်ႈ တီႈဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈ သူင်ႇပၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉ ထႅမ်သႂ်ႇပၼ်တီႈ “Shipping Address” ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

(႕) တွၼ်ႈတႃႈ ၸၼ်ႉမၢႆသွင်တႄႉ ၼႂ်းၵႃႈ လွၵ်းလၢႆးသူင်ႇၶူဝ်းၶွင် မီးတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် လႆႈၸႂ်သေၵေႃႈ တေလႆႈလိူၵ်ႈပၼ် လွၵ်းလၢႆးသူင်ႇၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၼိုင်ႈ ယူႇၶႃႈ။

(တူဝ်ယၢင်ႇ။ ။လွၵ်းလၢႆး သူင်ႇႁႂ်ႈၽႅဝ်ဝၼ်းလဵဝ်၊ လွၵ်းလၢႆးသူင်ႇ ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး ၸင်ႇၽႅဝ်၊ လွၵ်းလၢႆး သူင်ႇႁႂ်ႈၽႅဝ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (႓) ဝၼ်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ)

(႖) ၸၼ်ႉမၢႆသၢမ်တႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးၸၢႆႇငိုၼ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ လွၵ်းလၢႆးလႂ် ငၢႆႈငႅမ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ တေလႆႈလိူၵ်ႈပၼ် လၢႆးၼၼ်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ (တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶူဝ်း မၢင်ၵေႃႉတႄႉ ၶဝ်လိူၵ်ႈဝႆႉ လွၵ်းလၢႆး ၸၢႆႇငိုၼ်းသေဢၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉလႄႈ လူဝ်ႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၵူၺ်းယဝ်ႉသေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇမၢင်ၸိူဝ်းၸမ်ႉ တိုၵ်ႉပႆႇယၢမ်ႈၸႂ်ႉတူၺ်းသေပွၵ်ႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပွင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၵႂႃႇတူၺ်းတီႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈလႄႈ။)

(႗) သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လွင်ႈၸၢႆႇငိုၼ်း ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉၼႆ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၶဝ် သင်ႇသိုဝ်ႉဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် မၼ်းတေထိုင်ၸွမ်း ၶိင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းၼၼ်ႉ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉ တေၶတ်းၸႂ် သူင်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

တေႁဵတ်းႁိုဝ် တၢင်ႇမၢႆၽၢင်

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေသိုဝ်ႉလႆႈ ၶူဝ်းၶွင် ငၢႆႈငႅမ်ႈ ၸိူဝ်းမီးဝႆႉ တီႈၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉၼၼ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိုၼ်းဝႃႈ တေလႆႈတၢင်ႇ မၢႆၽၢင်ဝႆႉ ဢမ်ႇႁၢင်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈႁဵတ်း မၢႆၽၢင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းတေႁဵတ်းလႆႈ ငၢႆႈငႅမ်ႈၼၼ်ႉၼႆ တွၼ်ႈတႃႇၼႄႉၼွၼ်း လွင်ႈႁဵတ်းမၢႆၽၢင်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸႂ်ႉ ၾူင်းမူဝ်ႇပၢႆး (မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ) ဢမ်ႇၼၼ် ဢီးမေးလ်သေၵေႃႈ တေၶပ်းၶိုင်ၵႂႃႇဢေႃႈ။ တႃႇတေႁဵတ်းမၢႆၽၢင်ၼႆႉ ႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ လွၵ်းလၢႆး ၼႄဝႆႉ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈယူႇၶႃႈ။

မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ရာ၌ လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ မှတ်ပုံတင်ထားသော အကောင့်ကို အတည်ပြုပေးရန် (မြန်မာ)မိုဘိုင်းဖုန်း နံပါတ်ဖြင့်သော်လည်ကောင်း အီးမေးလ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း စီစဉ် ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

မှတ်ပုံတင် ရန်အောက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများအတိုင်းလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

(႑) ၵေႃႉဢၼ်ၶႂ်ႈၸႂ်ႉ မၢႆၾူင်းမူဝ်ႇပၢႆးသေ ႁဵတ်းဢၶွင်ႉ

တေလႆႈထႅမ်သႂ်ႇၸိုဝ်ႈ ၵေႃႉဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်း ဢၶွင်ႉၼၼ်ႉၶႃႈ။

တေလႆႈထႅမ်သႂ်ႇ မၢႆၾူင်း ၵေႃႉဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းဢၶွင်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၼႄဝႆႉ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ (တူဝ်ယၢင်ႇ။ ။ +959253927001 (ဢမ်ႇၼၼ်) 09253027001)

# မၢႆတွင်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ဢေႃႇပရေႇတႃႇ ဢေႃႇရီႇတူး လႄႈ ဢေႃႇပရေႇတႃႇ တႄႇလီႇၼေႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈ သႂ်ႇပၼ် +95 (ဢမ်ႇၼၼ်) 09 ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။

မၢႆလပ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်းၸႂ်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈထႅမ်သႂ်ႇပၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ (ဢမ်ႇၼၼ်) မၢႆၼပ်ႉ (႖) လုၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ၼဵၼ် “Register” သေၵေႃႈ တၢင်ႇမၢႆၽၢင်လႆႈယူႇၶႃႈ။

မိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃး လုၵ်ႉတီႈ Server Machine ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉသေ တေၶိုၼ်းသူင်ႇ SMS (ပွင်ႈလိၵ်ႈပွတ်း-မႅၵ်ႉသဵတ်ႉ) မႃးၸူးတီႈ မၢႆၾူင်း ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႑ မိတ်ႉၼိတ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း SMS (ပွင်ႈလိၵ်ႈပွတ်း-မႅၵ်ႉသဵတ်ႉ) ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်မီးဝႆႉ တူဝ်ၼပ်ႉႁူၵ်းတူဝ်။ ၶိုၼ်းၸႂ်ႉ တူဝ်ၼပ်ႉႁူၵ်းတူဝ်ၼၼ်ႉထႅမ်သႂ်ႇသေ တေလႆႈၼႄႉၼွၼ်းပၼ် ဢၶွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢေႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဵတ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉၼၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆတႄႉ လွင်ႈႁဵတ်းမၢႆၽၢင်ၼႆႉ ယဝ်ႉတူဝ်လီငၢမ်း ယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

(႒) ၵေႃႉဢၼ်ၶႂ်ႈဢဝ် ဢီးမေးလ်သေ ႁဵတ်းဢၶွင်ႉ

  • တေလႆႈထႅမ်သႂ်ႇၸိုဝ်ႈ ၵေႃႉဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းဢၶွင်ႉၼၼ်ႉၶႃႈ။
  • တေလႆႈထႅမ်သႂ်ႇပၼ် ႁဵင်းလိၵ်ႈဢီးမေးလ် ၵေႃႉဢၼ်ၶႂ်းႁဵတ်းဢၶွင်ႉၼၼ်ႉၶႃႈ။
  • မၢႆလပ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်းၸႂ်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈထႅမ်သႂ်ႇပၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ (ဢမ်ႇၼၼ်) မၢႆၼပ်ႉ (႖) လုၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ၼဵၼ် “Register” သေၵေႃႈ တၢင်ႇမၢႆၽၢင်လႆႈယူႇၶႃႈ။
  • ပေႃးၼၼ် လုၵ်ႉတီႈၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉသေ တေၶိုၼ်းသူင်ႇ ဢီးမေးလ်မႃးပၼ် တီႈၼႂ်း ႁဵင်းလိၵ်ႈ ဢီးမေးလ် ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉ မိူဝ်တၢင်ႇမၢႆၽၢင်ၼၼ်ႉ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းဢီးမေးလ်ၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ “Login to your account” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၼႄႉၼွၼ်း ဢၶွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈယူႇ။ ပေႃးဝႃႈ ႁဵတ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းမၢႆၽၢင် ယဝ်ႉတူဝ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸၢႆႇငိုၼ်း

တွၼ်ႈတႃႇတေသိုဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၶၢႆဝႆႉတီႈၼိူဝ် ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉ လွၵ်းလၢႆးၸၢႆႇငိုၼ်းၸွမ်းၼင်ႇ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉသေ ပၼ်ငိုၼ်းၵႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။

(႑) လွၵ်းလၢႆးၸၢႆႇငိုၼ်းမူဝ်ႇပၢႆး 663 (မူဝ်ႇပၢႆးမၼ်းၼီး)

(႒) လွၵ်းလၢႆးၸၢႆႇငိုၼ်း 123 (ဝၼ်းသတွပ်ႉသႃးဝိတ်ႉ)

(႓) လွၵ်းလၢႆးၸၢႆႇငိုၼ်း ဢမ်ႇၽီႇယူႇ (ၶၢတ်ႉဢေႇထီႇဢႅမ်ႇ)

(႔) လွၵ်းလၢႆးၸၢႆႇငိုၼ်း မျၢၼ်ႇပေး (ထူင်ငိုၼ်းဢွၼ်ႇလၢႆး)

(႕) လွၵ်းလၢႆးၸၢႆႇငိုၼ်း ပေးပႄႇလ် (ထူင်ငိုၼ်းဢွၼ်ႇလၢႆး)

(႖) လွၵ်းလၢႆးၸၢႆႇငိုၼ်း ယေးငိုၼ်းၸီႇပီ (ယေးငိုၼ်းမူဝ်ႇပၢႆး)