လွင်ႈသူင်ႇပၼ်ၶူဝ်းၶွင်

သူင်ႇၶူဝ်းၶွင်ပၼ် ထိုင်တီးႁိူၼ်း

ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ႁပ်ႉႁွင်းလႆႈ လိၵ်ႈသင်ႇၶူဝ်းၶွင်ယဝ်ႉၼႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းဝႃႈ ၶေႃႈမုၼ်း မႅၼ်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈဢၼ်ဝႃးၼၼ်ႉၶႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈတၢင်း သေဢၼ်မႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေၵပ်းသိုပ်ႇ မၢႆၾူင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထႅမ်သႂ်ႇ ၼႂ်း Form ဝႆႉၼၼ်ႉသေ တေၶိုၼ်းထၢမ်တူၺ်း ႁဵင်းလိၵ်ႈတီႈယူႇ ႁႂ်ႈမၼ်းၼႄႉၼွၼ်းလီၼၼ်ႉၶႃႈ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်သင်ႇၼၼ်ႉ ပေႃးၶႂ်းႁႂ်ႈၽႅဝ်ဝၼ်းလဵဝ်ၼႆ တေလႆႈသင်ႇၶူဝ်း မိူဝ်ႈပႆႇတၼ်းထိုင် (႑႒)မူင်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ မိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇမႃးသူင်ႇ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်သင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၵပ်းသိုပ်ႇ လူင်ႈၼႃႇ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းသေ ပွင်ႇၶၢဝ်ပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇထုၵ်ႇလီ တႅမ်ႈသႂ်ႇပၼ် ႁဵင်းလိၵ်ႈလႄႈ မၢႆၾူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်းမၼ်း မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလီငၢၼ်းဢေႃႈ။ (ၶူဝ်းၶွင် မၢင်ဢၼ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇသူင်ႇ ၽႅဝ်ထိုင်လႆႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းလဵဝ်ၶႃႈ)

  • ပေႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၶူဝ်းၽႅဝ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝၼ်း - ၵႃႈသူင်ႇၶူဝ်း 2000 ၵျၢပ်ႈ (ၸိူဝ်းဢၼ်သင် မိူဝ်ႈပႆႇတၼ်းပူၼ်ႉ ၵၢင်ဝၼ်း ႑႒ မူင်းၼၼ်ႉၵူၺ်း)
  • ပေႃႈၶႂ်းႁႂ်ႈ ၶူဝ်းၽႅဝ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်း - ၵႃႈသူင်ႇၶူဝ်း 1000 ၵျၢပ်ႈ
  • ပေႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၶူဝ်းၽႅဝ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (႓) ဝၼ်းတေႃႇ (႗) ဝၼ်းၼႆ ဢဝ်လႆႈပၼ်ၵႃႈသူင်ႇ (ဢမ်ႇၼၼ်) တေလႆႈပၼ် ၵႃႈၶၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ ၊ ၸိူဝ်းသင်ႇၶူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေသူင်ႇပၼ်ထိုင်ႁိူၼ်း၊ တေသူင်ႇပၼ်လႆႈ ၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇမီးဝၼ်းဢိုတ်းမၼ်းၶႃႈ။

{ၶူဝ်းဢၼ်သင်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ ၵၢင်ၼႂ် (႙) မူင်းတေႃႇ တၢမ်းၶမ်ႈ (႖) မူင်း ၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ သူင်ႇပၼ်ဝႆႉယူႇၶႃႈ}