ၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ်ႉ

ၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ်ႉ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉ-ၵူၼ်းၶၢႆ

တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈပၼ်ႁႅင်း ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ်ႉ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉၼၼ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉပၼ် ၵၼ်ပၢႆးပႆႇၺႃႇ၊ ၵၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းပၼ်ငိုၼ်း၊ ၵၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉႁွင်း ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ယူႇၶႃႈ။

မွတ်ႇပၼ်၊ လႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ် လိၵ်ႈသင်ႇၶူဝ်းၶွင်

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပႆႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ လိၵ်ႈသင်ႇ ၽူႈသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၼၼ်ႉၸိုင် လုၵ်ႉတီႈ ၽူႈသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်သေ ၸၢင်ႈၶိုၼ်း မွတ်ႇပႅတ်ႈ၊ လူတ်းပႅတ်ႈ လိၵ်ႈသင်ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉ လႆႈတႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ လိၵ်ႈသင်ႇၶူဝ်းၶွင်ယဝ်ႉၼႆတႄႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ မွတ်ႇပႅတ်ႈလႆႈသင်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ သင်ၶူဝ်းၶွင် ၽႅဝ်ႁွတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ၽူႈသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်သေ ၸၢင်ႈထဵင်တႃႇ ႁပ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်သေ ဢၼ်ပဵၼ် ၵႃႈသူင်ႇၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈၸၢႆႇပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မၼ်းမႃး ငမ်ႇၵၼ်တင်း ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၼႆ ၸၢင်ႈမွတ်ႇ ပႅတ်ႈ လိၵ်ႈသင်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ယူႇၶႃႈ။

ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်သင်ၼႆႉ လူႉလႅဝ်ဝႆႉ

ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်သူင်ႇၽိတ်းၺႃး

ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်

ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ

ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်လူႉလႅဝ်ဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ~

သင်ဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼႆႉ ၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈ ၽူႈသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်သေ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈငမ်ႇၵၼ်တင်း ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်သင်ႇဝႆႉလႄႈသင် ႁူမ်ႈဝႃႈ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသေတႃႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈမၼ်း လူႉလႅဝ်ၵွႆဝႆႉၼႆလႄႈသင် ၸၢင်ႈၶိုၼ်းႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ် လိၵ်ႈသင်ႇၼၼ်ႉလႆႈယူႇၶႃႈ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ငိုၼ်းၸမ်ႉပေႃးလႆႈၸၢႆႇဝႆႉတႃႇ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်လူႉလႅဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ ၸၢင်ႈၶိုၼ်း ယွၼ်းဢဝ်ငိုၼ်းၶိုၼ်းလႆႈယူႇၶႃႈ။

ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်သူင်ႇၽိတ်းၺႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ~

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၽူႈသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် သင်လႄႈ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၽႅဝ်မႃးၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်ၼႆ ၸၢင်ႈၶိုၼ်းယွၼ်းဢဝ်ငိုၼ်း ၼင်ႇၵႃႈၶၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢႆႇဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈယူႇၶႃႈ။

ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ~

သင်ဝႃႈ တီႈၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်သင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းမီး ၶိူင်ႈၶူဝ်း ဢၼ်ယွမ်းဝႆႉ ႁၢႆဝႆႉလႄႈသင် ၊ ၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းၽႅဝ်မႃးၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီး လွင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈသင် ၶိုၼ်းလုၵ်ႉတီႈ Contact Us သေၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ တူၺ်းၶိုၼ်းလႆႈယူႇၶႃႈ။

လွၵ်းလၢႆးတၢင်ႇလၢႆးတႄႉၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇလႆႈၸူး 011220731 ၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶူဝ်းဢၼ်တေၶိုၼ်းသူင်ႇပၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇၸၢႆႇပၼ် ၵႃႈသူင်ႇၶူဝ်းထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။

ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ~

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၽူႈသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် ႁပ်ႉဢဝ်လႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးလွင်ႈလူႉလႅဝ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းတိုၵ်ႉမီးဢႃႇယုမၼ်ႈၸႂ်ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်း တေႃႇၸူး Custormer servie သေ ၶိုၼ်းၸၢင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၸူးလႆႈ ၸဝ်ႈ ၶွင် ဢၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၼႆႉ ၶၢႆၸူးလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈယူႇၶႃႈ။

လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈတႄႉ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၸူး ၵူၼ်းႁဵတ်းၶူဝ်းၶွင်/ ၵူၼ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၼႆႉ သႂၢင်းၶဝ်မႃး ၵမ်းသိုဝ်ႈတႄႉ မၼ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၵိၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ တေငၢႆႈငႅမ်ႈလီယူႇၶႃႈ။ တီႈၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေပႃးဝႆႉ ၶေႃႈမုၼ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၶူဝ်းၶွင်/ သႂၢင်းၶူဝ်းၶွင်ဝႆႉလႄႈ တူၺ်းဢဝ်တီႈ ၶႅပ်းမၼ်ႈၸႂ် ၼၼ်ႉသေ ၵပ်းသိုပ်ႇ တွင်ႈထၢမ်လႆႈယူႇၶႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးႁဵင်းလိၵ်ႈ ၵူၼ်းသႂၢင်းၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉၸိုင် ၵႂႃႇတူၺ်းတီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉသေ မၼ်းတေမီး လွင်ႈၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈလႄႈ တေၸၢင်ႈလႆႈ တၢင်း ၸွႆႈထႅမ်ႈသေလွင်ႈလွင်ႈယူႇၶႃႈ။

ၶိုၼ်းမႄး လူၽတ်းထတ်းသၢင်ႈ လိၵ်ႈသင်ႇၶူဝ်းၶွင်

မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇသူင်ႇလိၵ်ႈသင် ၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇလီ လူၽတ်းထတ်းသၢင်ႈ လိၵ်ႈသင်ႇၼၼ်ႉလီလီဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼႆ ၼႃႈၸေႃး ၶွမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သီမၼ်း ၸၢင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈလႄႈ ၸၢင်ႈတူၺ်းသီမၼ်း ၽိတ်းပိူင်ႈသေ ၸၢင်ႈသင်ႇၶူဝ်းၶွင် ၽိတ်းပိူင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈဢေႃႈ။

ၶိုၼ်းမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၽိူမ်ႉထႅမ် ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်းသေလွင်ႈလွင်ႈ ႁဵင်းလိၵ်ႈတီႈယူႇသဝ်း လႄႈ မၢႆၾူင်းႁဝ်း ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇလႄႈ ၶိုၼ်းၸႂ်ႉ ၸိုဝ်ႈလႄႈ မၢႆလပ်ႉသေ ၶဝ်ႈၸူး ဢၶွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေၵေႃႈ ၶိုၼ်းမႄး ၽိူမ်ႉထႅမ် လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်လႆႈယူႇၶႃႈ။