သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် လႄႈ သုၼ်ႇထုတ်ဢဝ်ၸႂ်ႉ

သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် လႄႈ သုၼ်ႇထုတ်ဢဝ်ၸႂ်ႉ

(႑) ၸိုဝ်ႈသဵင် ဢၼ်ဝႃႈ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ႁၢင်ႈၶွၼ်ႉတဝ်ႉ ၸေႃႇၵျီႇလႄႈ ႁၢင်ႈတဵင်ႇသႃႉဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ တၢင်ႇမၢႆၽၢင်တီႈ လုမ်းတၢင်ႇမၢႆၽၢင် တႃႇၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇဝႆႉယဝ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ။

(႒) ဢၼ်ပဵၼ် ႁၢင်ႈႁိင်ႈ လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းပိူင်ႇ ၶွင် ႁူင်းၵၢၼ် Za Information Technology ၶွမ်ႇပၼီႇလိမိတႅတ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၼႃႈၵၢၼ်၊ ၶွမ်ႇပၼီႇ လႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၼႃႈၵၢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆ ၵၼ်တင်း ၶွမ်ႇပၼီႇၸ ၸင်ႇၸၢင်ႈမီးသုၼ်ႇ ဢဝ်ႁၢင်ႈႁိင်ႈ လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉ ဢၼ်မိူၼ်ပိူင်ၵဝ်ႇ မၼ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၶႃႈဢေႃႈ။

(႓) ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉတီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ထႆႇဝႆႉ ၼႂ်းဢွင်ႈၵၢၼ် ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉလႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတေပဵၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ် Za Information Technology ၶွမ်ႇပၼီႇလိမိတႅတ်ႉ ပိူင်ႇဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၵပ်းၵၢႆႇၶွမ်ႇပၼီႇ လႄႈသင်၊ ၵူၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉလႄႈသင် တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၶႃႈ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း လႄႈသင်၊ ၵူၼ်းဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တေၸႂ်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈ မူၼ်ႉမႄးသင်သေဢိတ်းသေ တေမီးသုၼ်ႇ ၶိုၼ်းဢဝ်ၸႂ်ႉၼိူဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ။

(႔) ၸိူဝ်းပဵၼ် ႁၢင်ႈ ဢၼ်ၸၼ်ဝႆႉ လႄႈသင် ႁၢင်ႈႁိင်ႈ Icon ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် မၼ်းတေမီးသုၼ်ႇ ဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ တွၼ်ႈတႃႇၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ် ၸ ဢိၼ်ႇၽေႃႇမေးသျိၼ်း တႅၵ်ႉၵၼေႃႇလေႃႇၵျီႇ ပိူင်ႇၵူၺ်းၶႃႈ။ (႕) ႁၢင်ႈႁိင်ႈ လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉ ၼင်ႇၼႄဝႆႉ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ တီႈၼႃႈၵၢၼ် ၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉလႄႈသင်၊ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ တီႈ ႁူင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်တင်း ၸ ဢိၼ်ႇၽေႃႇမေးသျိၼ်း တႅၵ်ႉၵၼေႃႇလေႃႇၵျီႇလႄႈသင်၊ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉတီႈ ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်မၵ်းမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉၸိုင် တေလႆႈယွၼ်း ၶႂၢင်ႉ တီႈႁူင်းၵၢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇသေၵေႃႈ ၸင်ႇမီးသုၼ်ႇၸႂ်ႉဢေႃႈ။ (တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ။ ။ မဵဝ်းၼႃႈၵၢၼ် ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်လႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈၶၢႆၶူဝ်း တီႈၸေႃႇၵျီႇမၢတ်ႉၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် မီးသုၼ်ႇဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈယူႇၶႃႈ။)


Za Information Technology Co.,Ltd.
www.za.com.mm